Phần mềm quản lý nhà thuốc

BẢNG GIÁ PHẦN MỀM

GÓI CƠ BẢN
80.000/01 nhà thuốc/01 tháng
Kết nối liên thông
"cơ sở dữ liệu Cục Dược Quốc Gia"
Kết nối chuỗi nhà thuốc - không
Chuyển hàng nội bộ- không
Kiểm soát nhập hàng từ xa - không
Hàng tư vấn(Hàng thưởng) - không
Điểm thưởng - không
Combo cắt liều
Mã vạch
Nhập hàng
Bán hàng
Hạn dùng
Báo cáo chi tiết
doanh thu, lợi nhuận, giá vốn
Công nợ
Thu chi
Người dùng không giới hạn
Hàng hóa 100
Chấm công tự động - không
GÓI CHUYÊN NGHIỆP
150.000/01 nhà thuốc/01 tháng
Kết nối liên thông
"cơ sở dữ liệu Cục Dược Quốc Gia"
Kết nối chuỗi nhà thuốc
Chuyển hàng nội bộ
Kiểm soát nhập hàng từ xa - không
Hàng tư vấn(Hàng thưởng)
Điểm thưởng
Combo cắt liều
Mã vạch
Nhập hàng
Bán hàng
Hạn dùng
Báo cáo chi tiết
doanh thu, lợi nhuận, giá vốn
Công nợ
Thu chi
Người dùng không giới hạn
Hàng hóa không giới hạn
Chấm công tự động - không
GÓI CAO CẤP
250.000/01 nhà thuốc/01 tháng
Kết nối liên thông
"cơ sở dữ liệu Cục Dược Quốc Gia"
Kết nối chuỗi nhà thuốc
Chuyển hàng nội bộ
Kiểm soát nhập hàng từ xa
Hàng tư vấn(Hàng thưởng)
Điểm thưởng
Combo cắt liều
Mã vạch
Nhập hàng
Bán hàng
Hạn dùng
Báo cáo chi tiết
doanh thu, lợi nhuận, giá vốn
Công nợ
Thu chi
Người dùng không giới hạn
Hàng hóa không giới hạn
Chấm công tự động